Anunțuri

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție pe perioadă determinată (1 an) de ȘOFER, treapta I, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Leșu, județul Bistrița-Năsăud

01/03/2021

Nr. crt.Numele şi prenumele
candidatuluiPunctaj probăRezultatul probei scrise1.653


18.02.202166,33A D M I S
REZULTATUL PROBEI DE INTEVIU la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție pe perioadă determinată (1 an) de ȘOFER, treapta I, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Leșu, județul Bistrița-Năsăud

01/03/2021

Nr. crt.Nr. /data înregistrare


dosar candidatPunctaj probăRezultatul probei inteviului1.653


18.02.202198,33A D M I S
REZULTATUL FINAL a concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție pe perioadă determinată (1 an) de ȘOFER, treapta I, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Leșu, județul Bistrița-Năsăud

01/03/2021
Nr. crt.Nr. /data înregistrare


dosar candidatSelecția dosarelorProba scrisăInterviuNota finalăRezultatul finalRezultatul selecției dosarelorPunctajul probei scriseRezultatul probei scrisePunctajul probei de interviuRezultatul probei de interviu1.653


18.02.2021admis66,33admis98,33admis164,66admis
682_2 2021, 22_REZULTAT selecție dosare SOFER

22/02/2021Rezultatul SELECȚIEI DOSARELORîncheiat cu ocazia selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare
organizat în data de 1 MARTIE 2021 pentru ocuparea post contractual vacant de
execuție pe perioadă determinată de 1 an, de ȘOFER, treapta I, în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Leșu, județul Bistrița-Năsăud În conformitate cu prevederile
OUG 57/2019 privind codul administrativ si dispozițiile art. 15- 19 și art. 20 ale H.G nr. 286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs anunță rezultatele SELECȚIEI DOSARELOR:  Nr.


Crt.Numărul și data înregistrării
dosarului candidatuluiRezultatul selecției dosarelor1653 din 18 februarie 2021A D M I S
             Candidatul
declarat admis va susține proba scrisă în data de 1 martie 2021, ora 12, la
sediu Primăriei comunei Leșu.             Candidații
nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 1 zi lucrătoare, care se depune la
secretarul comisiei pentru soluționarea contestațiilor domnul Pop Macedon-Marian. Afișat azi 22
februarie 2021, ora 12:00la sediu
Primăriei comunei Leșu, județul Bistrița-Năsăud. ANUNȚ concurs pentru post contractual - ȘOFER, treapta I, POST VACANT, CONTRACTUAL, pe perioadă DETERMINATĂ : 1 AN;

05/02/2021ANUNȚ concurs pentru post contractualUnitatea Administrativ Teritorială COMUNA LEȘU, cu sediul în
comuna Leșu, sat Leșu, nr. 133/A, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs,
pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011,
modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.             Denumirea
postului: ȘOFER, treapta I, POST VACANT, CONTRACTUAL, pe perioadă DETERMINATĂ :
1 AN;Condiții specificea)            Nivelul
studiilor: generale, profesionale sau medii;b)           Vechime
în specialitatea necesară ocupării postului: minim 1 an;c)           
dețină permis categoria ”B”, ”C” și ”D”;d)          
dețină atestat pentru transport rutier
de persoane
, în termen de valabilitate;e)          
dețină aviz psihologic + fișă medicală
pentru transport persoane
, în termen de valabilitate;Data, ora și locul de desfășurare a concursului :1)            selecția
dosarelor de înscriere în data de 22 februarie 2021, ora 12:00;2)            proba
scrisă în data de 1 martie 2021, ora 12:00;3)            proba
interviu în data de 3 martie 2021, ora 12:00;Locația de desfășurare a concursului: sediul Primăriei
comunei Leșu, județul Bistrița-Năsăud.Data limită până la care candidații vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare (în perioada 5 – 18
februarie 2021).Date de contact: domnul Pop Macedon-Marian – secretar comisie
concurs – tel./fax: 0263/375093; mobil: 0745700083 și adresă de e-mail: lesu@bn.e-adm.roDOSARUL DE CONCURSÎn vederea participării la concurs, candidații depun la
sediul instituției, DOSARUL DE CONCURS, în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicări anunțului afișare (în perioada 5 – 18 februarie 2021), și
conține în următoarele documente:a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului
autorității sau instituției publice organizatoare;b) copia actului de identitate sau orice alt document care
atestă identitatea, potrivit legii, după caz;c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și
ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau instituția publică;d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă
vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere
că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care
candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la
înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are
obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,
cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de
către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare
abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,
data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit
de Ministerul Sănătății);g) curriculum vitae.Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în
original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.Relații suplimentare se pot obține la domnul Pop
Macedon-Marian – secretar comisie concurs – tel./fax: 0263/375093; mobil:
0745700083 și adresă de e-mail: lesu@bn.e-adm.ro . BIBLIOGRAFIE:1)            O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare:1.1)        PARTEA a
VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului
contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din
fonduri publiceTITLUL III - 
PERSONALUL CONTRACTUAL DIN AUTORITĂŢILE ŞI INSTITUŢIILE PUBLICE (art.
538-562)1.2)        PARTEA a
VII-a - Răspunderea administrativă (art. 563-579)1.3)        PARTEA A
VIII-A - SERVICII PUBLICE (art. 580-596)2)            Legea nr.
53/2003 * Republicată - Codul muncii, cu modificările și completările
ulterioare - TITLUL XI Răspunderea juridică (art. 241-265)3)            O.G. nr.
27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările
ulterioare;4)            O.U.G.
nr. 195/2002 *Republicată privind circulația pe drumurile publice, cu
modificările şi completările ulterioare.5)            H.G. nr.
1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu
modificările și completările ulterioare.ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI sectoare cadastrale 5, 51 și 66

30/12/2020ANUNȚ PREALABILPRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR
TEHNICE ALE CADASTRULUI          Unitatea
administrativ-teritorială COMUNA LEȘU,
din județul BISTRIȚA-NĂSĂUD anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului
pentru
sectoarele cadastrale nr. 5, 51 și 66 începând cu data de miercuri 6 ianuarie 2021 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei
COMUNEI LEȘU
, str. Principală, nr. 133/A județul Bistrița-Năsăud, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea
cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.        Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.Primar,AVRAM SORIN3736_12 2020, 28_Lesu_BN_anunt prealabil s 7, 47, 92 si 95_Lesu_BN

28/12/2020Unitatea administrativ-teritorială COMUNA
LEȘU,
din județul BISTRIȚA-NĂSĂUD anunță publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului
pentru
sectoarele cadastrale nr. 7, 47, 92 și 95 începând cu data de marți 5 ianuarie 2021 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei
COMUNEI LEȘU
, str. Principală, nr. 133/A județul Bistrița-Năsăud, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea
cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.        Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.ANUNȚ PRIMĂRIA COMUNEI LEȘU, cu sediul în comuna Leșu, nr. 133/A, Bistrița-Năsăud, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a doua funcții publice de execuție vacante

21/12/2020

     ANUNȚ PRIMĂRIA COMUNEI LEȘU, cu sediul în comuna Leșu, nr. 133/A, Bistrița-Năsăud, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a doua funcții publice de execuție vacante

anunt prealabil afisare SECTOARE nr. 42, nr. 79 si nr. 80

10/11/2020ANUNȚ PREALABILPRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR
TEHNICE ALE CADASTRULUI          Unitatea
administrativ-teritorială COMUNA LEȘU,
din județul BISTRIȚA-NĂSĂUD anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului
pentru
sectoarele cadastrale nr. 42, 79 și 80 începând cu data de marți 17 noiembrie 2020 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei
COMUNEI LEȘU
, str. Principală, nr. 133/A județul Bistrița-Năsăud, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea
cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.        Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.afis informativ SNMF (Societatea Nationala de Medicina a Familiei) informatii pentru parinti privind limitarea raspandirii infectiei cu SARS Cov-2

09/09/2020

afis informativ SNMF (Societatea Nationala de Medicina a Familiei) informatii pentru parinti privind limitarea raspandirii infectiei cu SARS Cov-2

Comunicate APIA Centrul Judetean Bistrita Nasaud

03/09/2020

următoarele comunicate de presă:

 

  • Comunicatul
    de presă privind depunerea cererilor de solicitare a ajutorului de stat
    pentru susținerea activității crescătorilor din
    sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19;
  • Comunicatul de presă privind depunerea cererilor de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19;
  • Comunicatul de presă privind depunerea cererilor de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

_PV_tragere la sorti ordine BV_BECC 24 Lesu_BN

25/08/2020

tragere la sorti ordine BV_BECC 24 Lesu_BN

PV nr. 52 din 20 august 2020 al Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 24 LEȘU

20/08/2020

În temeiul art. 55 din Legea nr. 115/2015,cu
modificările și completările ulterioare Biroului
Electoral de Circumscripție Comunală nr. 24 LEȘU
constată rămânerea definitivă a candidaturilor depuse, vezi PV nr. 52 atașat

candidatura pentru funcția de primar a domnului AVRAM SORIN la Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 24 LEȘU propus din partea PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL – Filiala județeană Bistrița-Năsăud pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2020

18/08/2020

candidatura pentru funcția de primar a domnului AVRAM
SORIN la Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 24 LEȘU propus  din partea PARTIDULUI
NAȚIONAL LIBERAL –
Filiala județeană Bistrița-Năsăud pentru alegerile
autorităților administrației publice locale 
din anul 2020

Hotărârea nr. 4/2020 a Biroului de Circumscripția Comunală nr. 24 LEȘU

18/08/2020

înregistrarea  candidaturii 
pentru funcția de primar a domnului AVRAM SORIN la Biroul Electoral de
Circumscripție Comunală nr. 24 LEȘU propus 
din partea PARTIDULUI NAȚIONAL
LIBERAL –
Filială județeană Bistrița-Năsăud pentru alegerile
autorităților administrației publice locale 
din anul 2020

lista de candidați pentru funcția de consilieri locali la Biroul de Circumscripția Comunală nr. 24 LEȘU propuși din partea PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL – Filială județeană Bistrița-Năsăud pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2020

18/08/2020

lista de candidați pentru funcția de
consilieri locali  la Biroul de
Circumscripția Comunală nr. 24 LEȘU propuși 
din partea PARTIDULUI NAȚIONAL
LIBERAL –
Filială județeană Bistrița-Năsăud pentru alegerile autorităților administrației publice
locale  din anul 2020

Hotărârea nr. 5/2020 a Biroului de Circumscripția Comunală nr. 24 LEȘU

18/08/2020înregistrarea  listei de candidați pentru funcția de
consilieri locali  la Biroul de
Circumscripția Comunală nr. 24 LEȘU propuși 
din partea PARTIDULUI NAȚIONAL
LIBERAL –
Filială județeană Bistrița-Năsăud pentru alegerile autorităților administrației publice
locale  din anul 2020lista de candidați pentru funcția de consilieri locali la Biroul de Circumscripția Comunală nr. 24 LEȘU propuși din partea ALIANȚEI USR PLUS pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2020

17/08/2020

lista
de candidați pentru funcția de consilieri locali  la Biroul de Circumscripția Comunală nr. 24
LEȘU propuși  din partea Alianței USR PLUS pentru alegerile
autorităților administrației publice locale 
din anul 2020

Hotărârea nr. 3/2020 a Biroului de Circumscripția Comunală nr. 24 LEȘU

17/08/2020


 privind înregistrarea  listei de candidați pentru funcția de
consilieri locali  la Biroul de
Circumscripția Comunală nr. 24 LEȘU propuși 
din partea Alianței USR PLUS pentru
alegerile autorităților administrației publice locale  din anul 2020Hotărârea nr. 1/ 2020 a Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 24 LEȘU

16/08/2020 privind  înregistrarea 
candidaturii  pentru funcția de primar
a domnului POP IOAN   la Biroul Electoral
de Circumscripție Comunală nr. 24 LEȘU propus 
din partea Alianței pentru Leșu
pentru alegerile autorităților administrației publice locale  din anul 2020candidatura domnului POP IOAN propus din partea ALIANȚEI PENTRU LEȘU la funcția de PRIMAR pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2020, în COMUNA LEȘU

16/08/2020

candidatura
domnului POP IOAN propus din partea Alianței
pentru Leșu
la funcția de primar pentru alegerile
autorităților administrației publice locale 
din anul 2020, în comuna LEȘU

Hotărârea nr. 2/2020 a Biroului Electoral din Circumscripția Comunală nr. 24 LEȘU

16/08/2020privind  înregistrarea 
listei de candidați pentru funcția de consilieri locali  la Biroul de Circumscripția Comunală nr. 24
LEȘU propuși  din partea Alianței pentru Leșu pentru alegerile
autorităților administrației publice locale 
din anul 2020lista de candidați pentru funcția de consilieri locali la Biroul de Circumscripția Comunală nr. 24 LEȘU propuși din partea Alianței pentru Leșu pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2020

16/08/2020


lista de candidați pentru funcția de consilieri locali  la Biroul de Circumscripția Comunală nr. 24
LEȘU propuși  din partea Alianței pentru Leșu pentru alegerile
autorităților administrației publice locale 
din anul 2020

ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

03/08/2020

ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

COMUNICAT DE PRESĂ 31 decembrie 2019 – ultima zi de depunere a Cererilor de acord pentru finanţare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2020

01/01/2020

Detalii document

S.C. SUPERCOM S.A. - GRUP INDUSTRIAL MEDIU-DEȘEURI-ENERGIE bistrita@supercom.ro, tel. 0263/239551, fax 0263/239553, dispecerat 0263/944 ne precizează că pentru ziua de MIERCURI 1 ianuarie 2020 DEȘEURILE SE RIDICĂ SÂMBĂTĂ 4 IANUARIE 2020

01/01/2020

Pachetul A - Plăţi în favoarea bunăstării porcilor

01/01/2020

Pentru mai multe detalii accesati linkul: apia.org

Pachetul B - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor

01/01/2020

Pentru mai multe detalii accesati linkul: apia.org

ANUNT PREALABIL - PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

01/01/2020

Detalii document

DETALII PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI SECTOARELE 1 ȘI 32

01/01/2020

Unitatea administrativ-teritorială COMUNA LEȘU, din județul BISTRIȚA-NĂSĂUD anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1 și 32 începând cu data de 28 ianuarie 2020 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul PRIMĂRIEI COMUNEI LEȘU, str. Principală, nr. 133/A județul Bistrița-Năsăud, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Atașat sunt deținătorii din cele două sectoare.

PROGRAMĂRI Depunere Cererea Unică de Plată în perioada 2 Martie – 15 Mai 2020

01/01/2020

fișier PDF cu 18 pagini cu PROGRAMAREA FERMIERILOR pentru depunerea Cererii Unice de Plată în perioada 2 Martie – 15 Mai 2020

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul de recrutare organizat în data de 9 MARTIE 2020 pentru ocuparea post contractual vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de ȘOFER, treapta I (transport mărfuri și operare autospecială pompieri), în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Leșu, județul Bistrița-Năsăud

01/01/2020

REZULTATUL PROBEI SCRISE
la concursul de recrutare organizat în data de 9 MARTIE 2020 pentru ocuparea post contractual vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de ȘOFER, treapta I (transport mărfuri și operare autospecială pompieri), în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Leșu, județul Bistrița-Năsăud
1. POP NICOLAIE 79,66 A D M I S

REZULTATUL PROBEI DE INTEVIU la concursul de recrutare organizat în data de 9 MARTIE 2020 pentru ocuparea post contractual vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de ȘOFER, treapta I (transport mărfuri și operare autospecială pompieri), în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Leșu, județul Bistrița-Năsăud

01/01/2020

REZULTATUL PROBEI DE INTEVIU
la concursul de recrutare organizat în data de 9 MARTIE 2020 pentru ocuparea post contractual vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de ȘOFER, treapta I (transport mărfuri și operare autospecială pompieri), în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Leșu, județul Bistrița-Năsăud
1. POP NICOLAIE 95,33 A D M I S

REZULTATUL FINAL a concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de ȘOFER, treapta I (transport mărfuri și operare autospecială pompieri), în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Leșu, județul Bistrița-Năsăud

01/01/2020

REZULTATUL FINAL
a concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de ȘOFER, treapta I (transport mărfuri și operare autospecială pompieri), în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Leșu, județul Bistrița-Năsăud
1. POP NICOLAIE ADMIS 79,66 ADMIS 95,33 ADMIS 174,99 ADMIS

În contextul măsurilor luate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) de prevenire a riscului de răspândire la nivel naţional a infecţiei cu Coronavirus SARS-CoV-2, informăm că a fost aprobată de către conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale decizia APIA de suspendare a activităţii de vizare a carnetelor de re

01/01/2020

COMUNICAT DE PRESĂprivind suspendarea activității de vizare a carnetelor de rentieragricolÎn contextul măsurilor luate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) de prevenire a riscului de răspândire la nivel național a infecţiei cu Coronavirus SARS-CoV-2, informăm că a fost aprobată de către conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale decizia APIA de suspendare a activității de vizare a carnetelor de rentier agricol, începând de mâine, 12 martie 2020.Această decizie este luată în aplicarea art.2 din Hotărârea nr. 6 din data de 06.03.2020 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României.Activitatea de vizare va fi reluată de către Centrele judeţene ale APIA începând cu data de 4 mai 2020.Precizăm că în conformitate cu prevederile OMADR nr. 1272/2005, cu modificările și completările ulterioare, vizarea carnetelor de rentier agricol se realizează până la data de 31 august 2020

măsuri luate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) de prevenire a riscului de răspândire la nivel naţional a infecţiei cu Coronavirus SARS-CoV-2

01/01/2020

În contextul răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-Cov-2 și emiterii Hotărârii CNSSU nr. 7 din 11.03.2020 și Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico – științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centrul Județean Bistrița Năsăud roagă toți beneficiarii de sprijin programați pentru depunerea Cererii unice de plată pentru Campania 2020 să respecte programarea comunicată de către instituție și să se prezinte la centrele agenției numai în jurul orei programate, pentru a evita aglomerarea.
Intrarea în instituție se va face doar însoțit de responsabilul de dosar la data și ora comunicate în invitație sau publicată la sediul primăriilor, eventualele persoane care vin în afara programărilor existente vor fi preluate doar în limita timpului disponibil, având prioritate fermierii programați în ziua respectivă.
La intrarea în instituție se vor pune la dispoziția beneficiarilor de sprijin soluții pentru dezinfectarea mâinilor și a tâlpilor încălțămintei, toate persoanele care intră fiind rugate să le folosească.
Totodată, rugăm toate persoanele care urmează sa se prezinte la APIA pentru depunerea cererilor și prezintă minime simptome de îmbolnăvire și/sau au în familie persoane care s-au întors de curând din străinătate, să renunțe la programare și să anunțe centrul local unde ar trebui să se prezinte, solicitând o reprogramare la o dată ulterioară când orice risc este eliminat.
Reamintim că în fiecare an, la sediile noastre, se prezintă cca. 30500 fermieri în perioada depunerii cererilor, respectiv 1 martie – 15 mai, fiecare funcționar public implicat în preluarea cererilor unice având programați între 450 – 750 solicitanți.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centrul Județean Bistrița Năsăud mulțumește anticipat tuturor fermierilor – beneficiari ai diferitelor forme de sprijin gestionate de instituție pentru înțelegerea situației create și asigură pe toată lumea că întreg personalul instituției depune eforturi considerabile pentru ducerea la bun sfârșit a activității de preluare cereri.

Program cu publicul restrâns pentru combaterea răspândirii virusului COVID-19

01/01/2020

ÎN ATENŢIA LOCUITORILOR COMUNEI LEȘU

ÎN VEDEREA PREVENIRII RĂSPÂNDIRII INFECŢIEI CU COVID – 19, PRIMĂRIA COMUNEI LEȘU, ANUNŢĂ CĂ, ÎNCEPÂND CU DATA DE LUNI 16 MARTIE 2020, PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL VA FI RESTRÂNS ASTFEL:

LUNI – VINERI: 09.00 – 13.00
Măsura este valabilă până în data de 31 MARTIE 2020 - inclusiv, cu posibilitatea prelungirii.

APIA suspendă primirea cererilor unice de plată

01/01/2020

COMUNICAT DE PRESĂ
APIA suspendă primirea cererilor unice de plată

Apreciind cu maximă responsabilitate evoluția COVID-19, conducerea APIA, susținută de MADR a luat decizia de a suspenda primirea cererilor unice de plată începând cu data de 16 martie 2020 până la data de 06 aprilie 2020, iar în funcție de evoluția virusului vom lua măsurile care se impun. Menționăm faptul că activitatea agenției se va desfășura normal, evitând contactul cu publicul.
Convinși de faptul că fiecare dintre noi, angajat APIA sau fermier, ar putea fi expus contaminării cu acest virus, în ciuda tuturor măsurilor de precauție impunse în această situație, considerăm că cel mai important este să ne gândim la sănătatea fiecăruia.
De aceea, conducerea APIA susține inițiativa de a reduce riscul infestării în cazul oricărui angajat al Agenției. Cu toții știm că munca în echipă, făcută cu seriozitate și cu conștiinciozitate de fiecare dintre noi, a dus la atingerea nivelului maxim de performanță în acest domeniu. Dar, dincolo de rezultatele care ne onorează și ne obligă să fim întotdeauna cei mai buni, apreciem faptul că sănătatea fiecăruia trebuie să reprezinte în această situație nemaiîntâlnită, prioritatea acestei Agenții. Măsura luată reprezintă o dovadă a respectului pe care trebuie să îl manifestăm înainte de toate față de noi înșine.
Fermierilor noștri, beneficiari direcți ai tuturor formelor de sprijin acordate prin APIA, le transmitem rugămintea de a se solidariza cu efortul nostru de a reduce expunerea în fața acestui virus și îi asigurăm de faptul că le vor fi respectate toate drepturile.
APIA transmite angajaților și fermierilor să respecte cu strictețe toate normele impuse în aceste momente și le dorește tuturor multă sănătate.
SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE

materiale informative ITM cu privire la drepturile, obligațiile și riscurile în căutarea unui loc de muncă în străinatate

01/01/2020

verifică dacă agențiile care oferă locuri de muncă în
străinătate sunt înregistrate la inspectoratul teritorial de
muncă www.inspectiamuncii.ro
• Consultă Ghidul lucrătorului român în țările Uniunii Europene
www.inspectiamuncii.ro sau www.mmuncii.ro
• poți solicita un loc de muncă în străinătate și Agenției de
șomaj, prin Rețeaua EURES www.anofm.ro

A.P.I.A. - COMUNICAT DE PRESĂ din 7 mai 2020 privind reglementarea Programului Național Apicol pentru perioada 2020 -2022

01/01/2020

privind reglementarea Programului Național Apicol pentru perioada 2020 -2022
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează căa fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 362 din 06 mai 2020,Hotărârea Guvernului nr. 339 din 30 aprilie 2020privind Programul Naţional Apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, a valorii sprijinului financiar, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

Anunt-concurs secretar general Lesu

01/01/2019

Detalii document

Anexa - dispozitie primar -Alegeri pentru presedintele Romaniei 2019- tur I delimitariile sectiilor de votare din Lesu

01/01/2019

Detalii document

DISPOZITIE privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2019

01/01/2019

Detalii document

ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

01/01/2019

Detalii document

Anunt - Concurs promovare

01/01/2019

Detalii document

ANUNT

01/01/2019

Detalii document